Podległe Ministrowi Infrastruktury instytuty badawcze działające w obszarze transportu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network - POLTRIN). 

Ideą zawartego porozumienia jest wzmacnianie potencjału instytutów badawczych, umożliwiające realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Porozumienie trzech instytutów działających w obszarze transportu  jest ważną inicjatywą w kontekście wyzwań stojących przed Polską, związanych m.in. z elektromobilnością, autonomicznością w transporcie, kolejami dużych prędkości, niskoemisyjnym transportem zbiorowym, transportem intermodalnym, jak również z budową centralnego portu komunikacyjnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trzy instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych. Utworzenie sieci skupiającej jednostki naukowe pozwoli usystematyzować te działania oraz ułatwi podejmowanie wspólnych inicjatyw. Szczególnie znaczenie będą mieć przedsięwzięcia związane z dużymi projektami transportowymi w skali całego kraju, takimi jak budowa nowych dróg i autostrad oraz  modernizacja linii kolejowych.

Instytuty podejmują współpracę w szczególności w zakresie:

  • wykonywania zadań ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia  rozwoju innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego;
  • identyfikowania wspólnych problemów dotyczących sektora i podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie przy pomocy wiedzy eksperckiej, potencjału naukowego i aparatury badawczej będącej w dyspozycji instytutów;
  • kształtowania strategicznych programów badawczych oraz inicjowania i realizacji wspólnego programu badawczo-wdrożeniowego w obszarze transportu lądowego;
  • realizacji wspólnych prac naukowych i rozwojowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników;
  • współpracy pomiędzy laboratoriami, którymi dysponują instytuty oraz wymiany doświadczeń badawczych;
  • reprezentowania sieci na arenie międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Źródło: www.gov.pl/infrastruktura